ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑΠ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Ο ΚΟΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου ανανέωσης του Μητρώου Γεωργικής Γης (ΜΓΓ) και της Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2016 ως ακολούθως:
Υποβολή δηλώσεων/τροποποιήσεων στο ΜΓΓ 10/03/2016 – 31/03/2016
Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 18/04/2016 – 06/05/2016
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις 31/05/2016
Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων είναι υποχρεωτική για σκοπούς επιδότησης.
Η ανανέωση των στοιχείων στο Μητρώο Γεωργικής Γης και η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy
Στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΚΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GREENING)
Μέτρο 10: ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΑΑ
• Καθεστώς 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες Καλλιέργειες: Φυλλοβόλα, Ελιές, Εσπεριδοειδή, Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου (Αμυγδαλιές, Χαρουπιές, Φουντουκιές, και Αγριοτριανταφυλλιές), και Αμπέλια (υπάρχει και δεύτερη συνδεδεμένη δράση, Κλαδοκάθαρος).
• Καθεστώς 10.1.2 Εφαρμογή κύκλου τριετούς αμειψισποράς στην καλλιέργεια της Πατάτας και των Σιτηρών.
• Καθεστώς 10.1.3 Ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια της Πατάτας και των Εσπεριδοειδών.
• Καθεστώς 10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας.
• Καθεστώς 10.1.5 Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα.
• Καθεστώς 10.1.6 Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης.
• Καθεστώς 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων.
• Καθεστώς 10.1.8 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου.(το 2015 είχε κωδ. 10.1.4)
• Καθεστώς 10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά.
Μέτρο 11: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΑΑ
• Καθεστώς 11.1 – Μετατροπή από συμβατική σε βιολογική γεωργία
• Καθεστώς 11.2 – Διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας
Μέτρο 12: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ-ΠΑΑ
• Καθεστώς 12.1.1 Διατήρησης ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
• Καθεστώς 12.1.2 Διαχείριση βοσκοτόπων
Μέτρο 13: ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΑ
Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίηση της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλέστε στο Γραφείο της Βιοcert 22766446 Θεόδωρος 96775399 Παναγιώτης 99901919

2016-05-24T17:49:43+00:00