Διαδικασία Ένταξης

Διαδικασία Ένταξης 2019-01-03T12:34:51+00:00

Ένταξη

Ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα:

Συμπληρώνονται:

 1. Αίτηση (Αίτηση (μια γενική για όλες τις κατηγορίες) E40/8
 2. Ερωτηματολόγια – αρχικός έλεγχος για τις Κατηγορίες φυτική/ζωική/μεταποίηση-εμπορία-εισαγωγή
  Φυτικής Παραγωγής Ε 46/4
  Ζωικής Παραγωγής Ε 47/4
  Μεταποίησης/Εμπορίας/Εισαγωγής από Τρίτες Χώρες Ε48/4
 1. Υπογραφή σύμβασης
 2. Παραλαμβάνεται από τον επιχειρηματία ο κανονισμός υπηρεσιών πιστοποίησης (ΚΑΝ02/9και ενημερώνεται για το κόστος πιστοποίησης μέσω τιμοκαταλόγου (Ε1/9) που του παρέχεται.
 3. Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (έντυπα 4.3.1, 4.3.2)

Παράπονα – Ενστάσεις

Όλες οι  εκφράσεις παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών υποβάλλονται προς το BIOCERT CYPRUSγραπτώς μέσω επιστολής , e-mail ή τηλεομοιοτυπίας πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στο υπεύθυνο προσωπικό ώστε να ενεργοποιηθεί η σχετική διαδικασία.

Δελτίο Παραπόνων – Ενστάσεων – Διαφορών