Στόχοι

Στόχοι 2018-02-06T23:31:29+00:00

Σκοπός του BIOCERT CYPRUS είναι:

  1. Η ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας
  2. Η θέσπιση Προδιαγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα Βιολογικά Τρόφιμα και καλλιέργειες και ο ορισμός προϋποθέσεων βάσει των οποίων ελέγχονται και πιστοποιούνται τα βιολογικώς παραγόμενα προϊόντα.
  3. Η λειτουργία συστήματος ελέγχου για τους παραγωγούς, επεξεργαστές, έμπορους και εισαγωγείς βιολογικών τροφίμων για να κρίνει κατά πόσον αυτοί τηρούν τις Προδιαγραφές που θέτει η κείμενη εθνική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  4. Η εγκατάσταση και εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που να διασφαλίζει την ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία της εταιρείας, ώστε να λειτουργεί ικανά και αποτελεσματικά ως έγκυρος Φορέας Πιστοποίησης προϊόντων και Συστημάτων Ποιότητας.
  5. Η πιστοποίηση των παραγόμενων βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και Διεθνώς.
  6. Η απονομή προστατευμένου Σήματος Συμμόρφωσης προϊόντων σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις και η δημιουργία ενός αμοιβαία δεσμευτικού πλαισίου για την διαρκή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις που θέτει το BIOCERT CYPRUS και την προστασία της χρήσης του σήματος.
  7. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Πιστοποίησης.